Facebook Twitter RSS


Nové byty a kancelárie v projekte Orbis v Nitre.

Naspäť


byty Orbis Nitrabyty Orbis Nitra

V akom štádiu je aktuálne príprava investície? Je už vydané územné rozhodnutie?

Projekčnou kanceláriou MOROCZ_TACOVSKY bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia v rozsahu projektu pre územné rozhodnutie. Jednotlivé paré dokumentácie už boli distribuované orgánom a organizáciám dotknutým v územnom konaní na vyjadrenie. Dokonca sme už spätne obdržali tri kladné vyjadrenia. O vydanie územného rozhodnutia môžeme požiadať až vo fáze, keď budeme mať k dispozícii všetky kladné vyjadrenia.

Kedy predpokladáte, že sa začnú búracie práce a aká časť z Orbisu zostane zachovaná?

Samostatnou časťou projektovej dokumentácie bol aj projekt búracích prác, ku ktorému momentálne zhromažďujeme vyjadrenia potrebné pre vydanie povolenia na odstránenie stavby. Predpokladáme, že niekde na prelome mesiacov apríl a máj by mohlo byť búracie povolenie právoplatné. S búracími prácami začneme po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia. Nakoľko z jestvujúceho objektu ORBIS bude búraná iba časť, ktorú tvorí kinosála a zvyšný železobetónový skelet stavby zostane zachovaný a bude sa iba odplášťovať, nebude rozsah búracích prác masívny. Samostatnou časťou búracích prác bude odstraňovanie povrchov spevnených plôch v rámci ktorej bude odstránená aj dolná stavba fontány.

Dokedy treba demontovať hodiny a fontánu? Prišlo už k dohode s mestom o ich premiestnení?

Samostatným podaním ale v čase, kedy sme Mesto Nitra požiadali o vyjadrenie k búracím prácam sme požiadali aj o odbornú demontáž výtvarných diel z majetku Mesta Nitry a to výtvarného diela "Tri kvety", v ktorom boli zabudované trysky fontány a "Hodín svetového času". Obe podania boli realizované v predchádzajúcom týždni, zatiaľ nebol časový priestor na rokovania, ale nakoľko naša požiadavka je známa už niekoľko rokov máme za to, že sa ňou Mesto Nitra už zaoberalo a pripravilo zámer jej realizácie, k čomu sme deklarovali našu pripravenosť na nevyhnutnú spoluprácu. Poznámka - Text žiadosti: "V súvislosti s pripravovaným zahájením prác na stavbe "Polyfunkčný objekt ORBIS - rekonštrukcia a dostavba - BÚRACIE PRÁCE", žiadame Vás týmto o odbornú demontáž a odstránenie výtvarných diel z majetku Mesta Nitry, ktoré sú osadené v priestore staveniska a na území určenom k odstráneniu jestvujúcich konštrukcií.

Konkrétne sa jedná o architektonicko-výtvarné dielo "Fontána pred Orbisom", ktorej autorom je Ing. arch. Jozef Hrozenský, CSc. a ktorá, ako celok pozostáva z dvoch častí a to zo: - stavby terasových úprav so samotným bazénom fontány, postavenej na pozemkoch parcelné číslo 1190/6 a 1191/21 v katastrálnom území Nitra, zapísaných na liste vlastníctva číslo 4443, ako vlastníctvo spoločnosti INPEK, s.r.o. a - výtvarného diela "Tri kvety", v ktorom boli zabudované trysky fontány, pričom toto výtvarné dielo nebolo predmetom prevodu vlastníctva z Mesta Nitry na spoločnosť INPEK, s.r.o. Postup nakladania s architektonicko-výtvarným dielom "Fontána pred Orbisom", v zmysle zachovania autorských prác, prekonzultovaný s autorom diela umožňuje vyhotoviť jeho repliku na ktoromkoľvek vytipovanom mieste. Výtvarné dielo "Tri kvety" je potrebné pred začatím odstraňovania stavby terasových úprav a bazénu zdemontovať a uložiť do depozitu pre potreby jeho ďalšieho využitia na novom mieste, kde môže byť na základe zamerania jestvujúcej stavby terasových úprav a bazénu osadené na budúcu repliku stavby "Fontána pred Orbisom" alebo na základe súhlasu autora aj na inú podnož.

Ďalším výtvarným dielom chráneným autorským právom inštalovaným v priestore budúcej výstavby a na ploche určenej k búracím prácam sú "Hodiny svetového času", ktoré sú osadené na pozemku parcelné číslo1190/4 v katastrálnom území Nitra, zapísanom na liste vlastníctva číslo 4443, ako vlastníctvo spoločnosti INPEK, s.r.o. a teda opäť v priestore staveniska a na území určenom k odstráneniu jestvujúcich konštrukcií. Nakoľko je problematika a naša požiadavka známa už niekoľko rokov máme za to, že sa ňou Mesto Nitra už zaoberalo a pripravilo zámer jej realizácie, preto vopred ďakujeme za pochopenie a ústretovosť a týmto zároveň deklarujeme našu pripravenosť na nevyhnutnú spoluprácu."

V čom sa líši súčasná architektonická štúdia od tej pôvodnej?

Súčasný projekt už zohľadňuje všetky pripomienky zainteresovaných legislatívnych orgánov, ktorými prešiel v štádiách konzultácií na meste aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre. Boli zapracované mnohé pripomienky, ako sú polohy vstupov, vjazdov, elektromerne, plynomerne, vynášania odpadu a podobne. Na základe viacerých stretnutí boli zohľadnené aj požiadavky investora ako aj realitného trhu. Menila sa veľkosť a charakter bytov, ich celkové usporiadanie na podlaží. S tým samozrejme súvisí aj celková hmota objektu a stvárnenie fasád. V súlade s pôvodnou štúdiou zostal koncept delenia na tri objekty a objekt naďalej kopíruje terénne danosti ohraničeného územia a dopĺňa zástavbu okolitých objektov. Od Štefánikovej triedy doplní priestor medzi Obchodným domom Tesco a objektom VÚB, pričom navrhnutý ORBIS ponecháva predpolie a rozširuje pešiu trasu vedúcu do centra mesta. Zo strany Piaristickej ulice ide dnes o hmotovo rozvoľnené územie, kde navrhnutý polyfunkčný objekt ORBIS nasadí líniu ulice pozdĺž chodníka.

Veríme, že výstavba komplexu objektov ORBIS bude priaznivo dopĺňať existujúcu zástavbu, skultivuje chátrajúcu stavbu bývalého kina ORBIS, ktorá v dnešnej dobe pôsobí v blízkosti centra nehostinne a prispieva k sociálnej destabilizácií priľahlého územia a vnesie do územia hmotu modernej a architektúry.

Čo všetko bude v Novom Orbise?

Komplex budov je chápaný ako polyfunkčný s jasným umiestnením v cetre mesta v blízkosti pešej zóny. Z toho vychádza aj jeho účel. V časti od Štefánikovej ulice sú v parteri navrhované prevádzky obchodov a služieb. Momentálne ešte nie je vybraný konkrétny nájomca, určite by sme však privítali aj napríklad mestotvornú funkciu posilňovne, kaderníctva, či iných služieb. Na prvom poschodí počítame s reštauráciou, ktorá by mala svoju terasu s výhľadom na Štefánikovu ulicu, kde by mohol zákazník pri konzumácii jedla sledovať pohyb a život pod ním. Ďalej by tu mala byť kaviareň orientovaná na bočnú stranu smerom ku obchodnému domu Tesco. Na stenu pred kaviarňou plánujeme umiestniť veľkoformátovú fotografiu dnešnej fontány, ktorá by odkazovala na minulosť tohto miesta. Kaviareň bude priamo napojená na schodisko spájajúce Štefánikovu a Piaristickú ulicu. Na ďalších troch podlažiach bude situovaných 12 bytov s výhľadom prevažne do Štefánikovej ulice. Stredný objekt je určený pre administratívnu funkciu. Budú tu nájomné kancelárie, ktoré je možné prispôsobiť svojou rozlohou potrebám klienta. Medzi týmito dvoma budovami vznikne malé zelené nádvorie s priamym vstupom na recepciu. Objekt od Piaristickej ulice nesie v sebe funkciu parkovania na troch polozapustených podlažiach a funkciu bývania na ďalších štyroch podlažiach. Je tu umiestnených 37 prevažne veľkometrážnych bytov, ktoré dnes chýbajú v zastúpení realitných kancelárií na trhu.

Aké materiály budú použité pri výstavbe? Ako bude objekt členený? Koľko podlaží bude mať? Kde budú situované vchody pre verejnosť? Počíta sa naďalej so schodiskom medzi Tescom a Orbisom? Počítate v projekte aj so zelenou?

a/ Objekt bude železobetónový skelet s kontaktným zatepľovacím systémom. Ako vidieť na vizualizáciách budovy fasády budú nakombinované spojením bielej omietky s prevetrávanou fasádou s hliníkovým obkladom v hnedom odtieni. Tomu chceme prispôsobiť aj šambrány okien ako výrazový prvok architektúry. Administratívna budova má úplne inú fasádu, ktorá odráža aj jej funkciu. Ide o celopresklenú fasádu s hliníkovými profilmi. b/ Polyfunkčný objekt ORBIS sa delí na 3 hlavné objekty, členené hmotou a funkciou. Objekt bude v zmysle investorského zámeru obsahovať v základnom funkčnom členení nadzemnej časti tri komplexy rôzneho účelu. Členenie na jednotlivé funkcie prebieha po podlažiach aj objektovo: Objekt A: - garáže / statická doprava (1.PP, 2.PP a 3.PP) - bývanie (časť 1.PP a 2.PP, 1.NP – 4.NP) Objekt B: - skladové a technologické priestory (1.NP) - administratíva (2.NP – 4.NP) Objekt C: - technické zázemie (1.PP) - občianska vybavenosť / služby (1.NP) - občianska vybavenosť / kaviareň a reštaurácia / (2.NP) - bývanie (3.NP – 5.NP) c/ Konštrukčne objekty na seba nadväzujú a je možné prepojenie medzi nimi. Danosti terénych pomerov podmienili klesanie celkovej hmoty od západu na východ v pozdĺžnom smere. Preto aj výšková úroveň 1.NP objektu A a objektu B a C nie je identická. Objekt A je vertikálne členený na 3 podzemné a 4 nadzemné podlažia, objekt B na 4 nadzemné podlažia a objekt C na 5 nadzemných podlaží. Na riešenom území je toho času situovaný objekt bývalého kina ORBIS. V návrhu sa počíta s odstránením samotnej kinosály a s využitím konštrukčného systému (skeletu) prednej stavby, pričom ten sa stane nosnou konštrukciou navrhovaného objektu B. Objekt B bude teda rekonštrukciou bez ďalšej nadstavby a objekty A a C budú novostavbami. d/ Vstup pre verejnosť bude v parteri budovy od Štefánikovej ulice a síce do priestorov obchodov a služieb a zároveň do kaviarne a reštaurácie na poschodí. Vstup do parkovacieho domu pre verejnosť bude z Piaristickej ulice a zároveň cez komunikačné jadro a vstupom od Štefánikovej ulice. e/ Prepojenie ulíc Štefánikova a Piaristická schodiskom ostáva nezmenené. Schodisko bude preriešené a rekonštruované, jeho prvá časť od Štefánikovej triedy bude smerovať na plató občianskej vybavenosti objektu C s napojením na terasu kaviarne a reštaurácie, kde potom plynule naviaže na pôvodné trasovanie. f/ Zeleň dotvára celý návrh Polyfunkčného objektu ORBIS. Vyskytuje sa na viacerých miestach, v rozličných formách. Pozdĺž Piaristickej ulice chceme vytvoriť pás zelene so stromoradím, ktoré tu definuje aj územný plán mesta. Zo strany Skalnej ulice lemuje bytový dom pás zelene. Na nádvorí bloku A je vytvorený parčík s možnosťou oddychu na lavičkách. Pri vstupe do administratívnej budovy je situovaná malá oáza zelene, ktorá slúži aj ako rozptylová plocha. A nakoniec medzi obchodným domom Tesco a objektom C je zelené átrium, ktoré dotvára atmosféru kaviarne a prechodu po schodišti medzi dvoma ulicami.

Ako bude riešené parkovanie? Koľko pm bude určených je obyvateľov bytov a koľko pre verejnosť?

S parkovaním motorových vozidiel sa počíta len v rámci objektu A s vjazdom z Piaristickej ulice, pričom dimenzia garáží zohľadňuje nárokové požiadavky aj objektu B a C. Je tu navrhnutých 242 parkovacích miest, z toho 23 pre imobilných a 12 miest pre motorky. Pre obyvateľov bytov je určených 99 parkovacích miest podľa normy pre výpočet statickej dopravy. 69 miest je určených pre potreby administratívy vrátane návštev a zvyšných 74 je určených pre verejnosť vrátane služieb kaviarne a reštaurácie. Parkovacia politika navyše môže počítať aj so zastupiteľnosťou funkcií, čo v praxi znamená, že auto, ktoré tu parkuje v noci, môže byť nahradené iným autom v čase denných hodín. Navrhli sme systém parkovania pomocou polrámp, ktoré nám umožňujú vytvoriť viac parkovacích miest ako pri štandardnom riešení. Kapacitu územia parcely sme vzhľadom na parkovanie tiež využili na maximum.

GALÉRIA


KOMENTÁRE


Reality Slovensko - Nehnuteľnosti v jednotlivých okresoch

Reality
Bratislavský
kraj

Reality
Trnavský
kraj

Reality
Trenčiansky
kraj

Reality
Nitriansky
kraj

Reality
Žilinský
kraj

Reality
Banskobystrický
kraj

Reality
Prešovský
kraj


↑ Hore